Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – Stichting Zomerfestival Boskamp

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities

1.1. Stichting Zomerfestival Boskamp gevestigd te Olst en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 4124503 handelend onder de naam Zomerfestival Boskamp.

1.2. Website: de website van Stichting Zomerfestival Boskamp te raadplegen via www.zomerfestivalboskamp.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

1.3. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een overeenkomst aangaat met Stichting Zomerfestival Boskamp en/of zich geregistreerd heeft op de website.

1.4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen stichting Zomerfestival Boskamp en klant, van welke overeenkomst de algemene voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Stichting Zomerfestival Boskamp zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de algemene voorwaarden, zijn deze voor Stichting Zomerfestival Boskamp slechts bindend, indien en voor zover deze door Stichting Zomerfestival Boskamp uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3. Prijzen en informatie

3.1. Alle op de website en in andere van Stichting Zomerfestival Boskamp afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2. Er worden geen aparte verzendkosten gerekend.

3.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Stichting Zomerfestival Boskamp kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van Stichting Zomerfestival Boskamp afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

Artikel 4. Ontbinden.

4.1. Stichting Zomerfestival Boskamp raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

4.2. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

4.3. Stichting Zomerfestival Boskamp is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 5. Herroepingsrecht

5.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

5.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met Stichting Zomerfestival Boskamp binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.

5.3. De termijn gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

– als klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;

– als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

– bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

5.4. Klant dient de retourkosten zelf te dragen, indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief geeft Stichting Zomerfestival Boskamp een raming van deze kosten. De verzendkosten die door klant zijn gemaakt bij de aankoop van het product worden niet begrepen onder de kosten voor het retourneren en blijven voor eigen rekening van klant.

5.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat klant in een fysieke winkel zou kunnen.

5.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

5.7. Klant kan de overeenkomst conform de in lid 1 van dit artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan stichting Zomerfestival Boskamp, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Stichting Zomerfestival Boskamp kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Stichting Zomerfestival Boskamp bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden waarbij de ordergegevens duidelijk worden bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden naar:

Stichting Zomerfestival Boskamp

Jan schamhartstraat 21

8121 CM, Olst

Artikel 6. Terugbetaling

6.1. Reeds door klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan klant op dezelfde wijze als dat klant de bestelling heeft betaald. Als klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Stichting Zomerfestival Boskamp de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Stichting Zomerfestival Boskamp aanbiedt het product zelf af te halen, mag Stichting Zomerfestival Boskamp wachten met terugbetalen tot Stichting Zomerfestival Boskamp het product heeft ontvangen of tot klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

6.2. Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

Artikel 7. Betaling

7.1. Klant dient betalingen aan Stichting Zomerfestival Boskamp volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Stichting Zomerfestival Boskamp is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

7.2. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Stichting Zomerfestival Boskamp is gewezen op de te late betaling en Stichting Zomerfestival Boskamp de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14- dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Stichting Zomerfestival Boskamp gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. Stichting Zomerfestival Boskamp kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 8. Garantie en conformiteit

8.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Stichting Zomerfestival Boskamp een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type klanten.

8.2. Stichting Zomerfestival Boskamp staat er voor in dat de producten voldoen aan de

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of

opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

stichting Zomerfestival Boskamp

de Pas 71

8121 GN, Olst

e-mail: info@zomerfestivalboskamp.nl

KvK-nummer: 4124503